تدارک کرایه‌گیری تجهیزات، خرید اجناس و ترمیم ساحه نمایشگاه محصولات زراعتی برای برگزاری نمایشگاه محصولات زراعتی و میله دهقان سال 1400

naim.rezai

تاریخ نشر

تاریخ ختم

« دعوت به داوطلبی روش باز ملی»

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه، تدارک کرایه‌گیری تجهیزات، خرید اجناس و ترمیم ساحه نمایشگاه محصولات زراعتی برای برگزاری نمایشگاه محصولات زراعتی و میله دهقان سال 1400 تحت داوطلبی شمارهMAIL/PD/NCB/NCS-83/1400  اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرط‌نامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز چهار شنبه مورخ 1 دلو  1399 ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر مبلغ 55,000 افغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه می‌باشد.

آدرس جلسه : دفتر جلسات آفرگشایی، منزل دوم تعمیرحفظ و مراقبت عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری.

داوطلبان می‌توانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت npa.gov.af داونلود نمایند، در صورت عدم دانلود از ویب‌سایت، داوطلبان می‌توانند شرط‌نامه را در سی دی یا فلش‌دیسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه و تدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری، منزل اول به شکل رایگان بدست آورند.

یادداشت: جلسه قبل ازداوطلبی ساعت 10:00 بجه قبل ازظهر روز شنبه مورخ 20 جدی 1399 در آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع منزل اول تعمیر معینیت مالی و اداری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر می‌گردد.

با احترام

محمدالله "ساحل"

رئیس تهیه و تدارکات