اعلان مجدد دعوت به داوطلبی: اعمارشبکه آبیاری دادون واقع قریه دادون ولسوالی بلخ ولایت بلخ

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اعلان مجدد دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/CLAP-IC/BLK21/07022020/NCB

پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمارشبکه آبیاری دادون واقع قریه دادون ولسوالی بلخ ولایت بلخ مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دسک (حافظه) بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه CLAP و یا از ویب سایت اداره تدارکات ملی (www.npa.gov.af) و هم‌چنان معلومات متذکره را می‌توانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری(www.mail.gov.af  ( و ویب‌سایت اکبر(www.acbar.org) بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ۱۸-اسد-۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ بجه بعد  از ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

جلسه آفرگشایی پروژه متذکره بتاریخ ۱۸-اسد-۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ بجه بعداز ظهر در دفتر پروژه CLAP واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر می‌گردد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  (500,000.00) پنج صد هزارافغانی  می‌باشد

اسناد

alan_mjdd_shbkh_abyary_dadwn.pdf