اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد: تا لات دوم پروژه تدارک، انتقال و توزیع 300 متریک تن تخم بذری شالی برای 13 ولایت کشور

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا لات دوم پروژه تدارک، انتقال و توزیع  300 متریک تن تخم بذری شالی برای 13 ولایت کشور تحت دولات با کود نمب MAIL/PD/NCB/G33-01,02/1400 را به شرکت دولتی تخم‌های اصلاح شده بذری و خدمات زراعتی به قیمت مجموعی مبلغ (5,429,000) پنج میلیونو چهارصدو بیست و نه هزار افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه‌و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق‌الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

با احترام

محمد الله"ساحل"

رئیس تهیه وتدارکات