اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه تدارک ۶۷ قلم تجهیزات و وسایل لابراتوار پروسس سپرم منجمد بز و گوسفند و مواد مصرفی لابراتوار القاح مصنوعی کمپوند نسلگیری ریاست خدمات مالداری

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک ۶۷ قلم تجهیزات و وسایل لابراتوار پروسس سپرم منجمد بز و گوسفند و مواد مصرفی لابراتوار القاح مصنوعی کمپوند نسلگیری ریاست خدمات مالداری تحت داوطلبی باز داخلی با کود نمبر MAIL/PD/NCB/G121/1400 را به حسین زاده لمیتد دارای جواز نمبر (0601-905) به قیمت مجموعی مبلغ 10,962,864.25 (ده ملیون ونه صدو شصت و دو هزار و هشت صدو شصت وچهار اعشاریه بیست وپنج افغانی) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.