اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه تدارک دو قلم مواد محروقاتی، 11470 سیر چوب سوخت و 45200 کیلو گاز مایع مورد ضرورت شعبات وزارت زراعت آبیاری و مالداری

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک دو قلم مواد محروقاتی، 11470 سیر چوب سوخت و 45200 کیلو گاز مایع مورد ضرورت شعبات وزارت زراعت آبیاری و مالداری تحت ریفرنس نمبر MAIL/PD/NCB/G74/1402 را طور ذیل: مقدار 45200 کیلو گاز مایع را از قرار فی کیلو 61.4 افغانی که قیمت مجموعی آن مبلغ  2,775,280 - دو ملیون و هفدصد و هفتادو پنج هزار و دو صدو هشتاد افغانی میشود، را به شرکت محترم تاج محمود زراعتی او مالداری شرکت دارای جواز نمبر (53852) و مقدار 11470 سیر چوب بلوط از قرار فی سیر 104افغانی که قیمت مجموعی آن مبلغ 1,192,880- یک میلیون و یک صد و نود دو هزار و هشتصد و هشتاد افغانی میگردد، را به شرکت محترم خدمات لوژستیکی و ساختمانی عثمان حسیب اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

اسناد

پروژه تدارک دو قلم مواد محروقاتی، 11470 سیر چوب سوخت و 45200 کیلو گاز مایع مورد ضرورت شعبات وزارت زراعت آبیاری و مالداری