اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: قرارداد اعمار یک باب گدام غله‌جات به ظرفیت ۴۰۰۰ تُن با حفر چاه عمیق در ولایت خوست

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله بهتاسی از فقره ۲ ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد اعمار یک باب گدام غله‌جات به ظرفیت ۴۰۰۰ تُن با حفر چاه عمیق در ولایت خوست را به شرکت ساختمانی فضل باری جمال زوی دارنده جواز نمبر(D-33923) واقع میرویس میدان، کابل،  افغانستان به قیمت مجموعی28،119،640.00 (بیست و هشت میلیون و یک صد و نزده هزار و ششصد و چهل افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل،  افغانستان مطابق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوقالذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.