اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: تهیه و تدارک بسته لوازم جمع آوری شیر (Procurement of Dairy Toolkits)

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک بسته لوازم جمع آوری شیر (Procurement of Dairy Toolkits) را با شرکت تجارتی زمین شیرین، دارنده جواز نمبر(47817)، به قیمت مجموعی مبلغ /1,848,150.00 یک میلیون هشتصد چهل هشت هزار یکصد پنجاه افغانی  اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت, آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل،  افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

با احترام

محمد یاسر ناصری

رئیس پروژهCDRRP