اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: تدارک و نصب مقدار ۱۸۲۰ متر مربع فرش موکت

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک و نصب مقدار ۱۸۲۰ متر مربع فرش موکت ضرورت ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی تحت شماره داوطلبی{MAIL/PD/NCB/G-18/1400}را به شرکت خدمات لوژستیکی کابل تودی به قیمت مجموعی مبلغ (1,080,000) یک میلیون و هشتاد هزار افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی همراه  با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.