اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: اعمار سرپناه چندین منظوره در قریه عرب قرلوق ولسوالی خواجه دو کو ولایت جوزجان

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، قرارداد اعمار سرپناه چندین منظوره در قریه عرب قرلوق ولسوالی خواجه دو کو ولایت جوزجان را با شرکت ساختمانی سبحان الیاس، دارنده جواز نمبر(D-D-01-1670)، به قیمت مجموعی مبلغ /11,688,117.70 یازده میلیون ششصد هشتاد و هشت هزار یکصد هفتده اعشاریه هفتاد افغانی تحت شماره قرارداد MAIL/UNDP/CDRRP/G/NCB-2020-002 (Rebid) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به پروژه CDRRP، وزارت زراعت, آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل، افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

با احترام

محمد یاسر ناصری

رئیس پروژه CDRRP