اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: اعمارشبکه آبیاری تورراغه واقع قریه باره کاله ولسوالی رودات ولایت ننگرهار

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به‌تأسی از فقره ۲ ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، اعمارشبکه آبیاری تورراغه واقع قریه باره کاله ولسوالی رودات ولایت ننگرهار را با شرکت محترم  (ساختمانی و سرکسازی شاهد راحل) دارای جواز نمبر (0-D-41337) آدرس- خانه 1، کوچه 27، کارته‌نو، کابل، افغانستان به قیمت مجموعی (1,398,611.8) یک میلیون وسه صدو نود و هشت هزارو ششصدو یازده اعشاریه هشت افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم  CLAP وزارت زراعت، آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم  کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوقالذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

اسناد

atlayh_tsmym_atay_qrardad.pdf