اعمار سرپناه چندین منظوره در قریه عرب قرلوق ولسوالی خواجه دو کو ولایت جوزجان

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

معلومات عمومی  

21 جولای 2020

تاریخ نشر اعلان

1

درخواست برای داوطلبی

نوع اعلان

2

MAIL/UNDP/CDRRP/G/NCB-2020-002 (Rebid)

نمبر درخواست برای داوطلبی

3

72100

کود بوجه

4

اعمار سرپناه چندین منظوره در قریه عرب قرلوق ولسوالی خواجه دو کو ولایت جوزجان

مشخصات پروژه

5

ساختمان کوچک

توع تدارکات

6

باز داخلی

رویش تدارکات

7

تاریخ: 01 اگست 2020

زمان: 10:00 قبل از ظهر

جلسه قبل از آفرگشائی

8

دفتر آفرگشائی

تعمیر پروژه CDRRP

وزارت زراعت، آبیاری ومالداری

جمال مینه، کارته سخی، کابل افغانستان

مکان برای آفر گشائی

9

تاریخ: 11 اگست 2020

زمان: 10:00 قبل از ظهر

آخرین مهلت برای تسلیمی آفر

دفتر آفرگشائی

تعمیر پروژه CDRRP

وزارت زراعت، آبیاری ومالداری

جمال مینه، کارته سخی، کابل افغانستان

مکان برای آفر گشائی

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/UNDP/CDRRP/G/NCB-2020-002 (Rebid)

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (اعمار سرپناه چندین منظوره در قریه عرب قرلوق ولسوالی خواجه دو کو ولایت جوزجان) اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک (حافظه) به شکل رایگان از پروژه CDRRP  وزارت زراعت آبیاری و مالداری به دست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 09:45 قبل از ظهر مورخ 11 اگست 2020 به دفتر جلسات تعمیر پروژه CDRRP ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. قابل یادوری است که جلسه قبل از آفرگشائی مورخ  01 اگست 2020 ساعت 10:00 قبل از ظهر در آدرس یاد شده تدویر میگردد.

تضمین آفر به صورت تضمین خط بانکی مبلغ 450,000.00- چهار صد پنجاه هزار افغانی  بوده و جلسه آفرگشایی مورخ 11 اگست 2020 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشایی ریاست تهیه و تدارکات تدویر می گردد.

با احترام

محمد یاسر ناصری

ریس پروژه CDRRP