د ۱۳۹۹ ام کال د رسنیو شننه

عنوان

نیته

د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۱ الی ۰۳ وری ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۱ الی ۰۸ چنګاښ ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۰ الی ۱۸ چنګاښ ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۹ الی ۲۳ چنګاښ ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۷ الی ۳۰ چنګاښ ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۳ الی ۱۳ زمری ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۴ الی ۱۶ زمری ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۲ الی ۲۴ تله ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۶ الی ۲۸ تله ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۹ الی ۳۰ تله ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۹ الی ۱۰ لړم ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۰ الی ۱۱ لړم ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۲ الی ۱۳ لړم ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۳ الی ۱۴ لړم ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۶ الی ۱۷ لړم ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۸ الی ۱۹ لړم ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۲ الی ۲۳ لړم ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۴ الی ۲۵ لړم ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۵ الی ۲۶ لړم ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۶ الی ۲۷ لړم ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۹ الی ۳۰ لړم ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۲ الی ۰۳ لیندۍ ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۳ الی ۰۴ لیندۍ ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۷ الی ۰۹ لیندۍ ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۰ الی ۱۱ لیندۍ ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۳ الی ۱۵ لیندۍ ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۶ الی ۱۷ لیندۍ ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۸ الی ۱۹ لیندۍ ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۴ الی ۲۵ لیندۍ ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۶ الی ۲۷ لیندۍ ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۸ الی ۳۰ لیندۍ ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۱ الی ۰۲ مرغومی ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۲ الی ۰۳ مرغومی ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۵ الی ۰۷ مرغومی ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۷ الی ۰۸ مرغومی ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۴ الی ۱۵ مرغومی ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۶ الی ۱۷ مرغومی ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۸ الی ۲۰ مرغومی ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۱ الی ۲۲ مرغومی ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۵ الی ۲۷ مرغومی ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۷ الی ۲۸ مرغومی ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۹ الی ۳۰ مرغومی ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۱ الی ۰۲ سلواغه ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۵ الی ۰۷ سلواغه ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۹ الی ۱۱ سلواغه ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۱ الی ۱۳ سلواغه ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۳ الی ۱۴ سلواغه ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۵ الی ۱۷ سلواغه ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۴ الی ۲۹ سلواغه ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۹ الی ۳۰ سلواغه ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۷ الی ۱۰ کب ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۸ الی ۲۱ کب ۱۳۹۹
د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۴ الی ۲۶ کب ۱۳۹۹