د ۱۳۹۸ ام کال د رسنیو شننه

شمېره

عنوان

تاریخ

۱ د رسنیو د خپریدو شننه  ۱۹ تر ۲۳ وږی ۱۳۹۸
۲ د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۵ تر ۲۶ وږی ۱۳۹۸
۳ د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۶ تر ۳۰ وږی ۱۳۹۸
۴ د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۱ تر ۰۲ تله ۱۳۹۸
۵ د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۷ تر ۱۰ تله ۱۳۹۸
۶ د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۱ تر ۱۴ تله ۱۳۹۸
۷ د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۵ تر ۱۶ تله ۱۳۹۸
۸ د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۷ تر ۱۸ تله ۱۳۹۸
۹ د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۱ تر ۲۲ تله ۱۳۹۸
۱۰ د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۳ تر ۲۴ تله ۱۳۹۸
۱۱ د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۶ تر ۲۸ تله ۱۳۹۸
۱۲ د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۱ تر ۰۴ لړم ۱۳۹۸
۱۳ د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۶ تر ۰۹ لړم ۱۳۹۸
۱۴ د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۰ تر ۱۲ لړم ۱۳۹۸
۱۵ د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۳ تر ۱۴ لړم ۱۳۹۸
۱۶ د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۷ تر ۲۰ لړم ۱۳۹۸
۱۷ د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۱ تر ۲۳ لړم ۱۳۹۸
۱۸ د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۴ تر ۲۷ لړم ۱۳۹۸
۱۹ د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۸ تر ۳۰ لړم ۱۳۹۸
۲۰ د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۱ تر ۰۲ لیندۍ ۱۳۹۸
۲۱ د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۳ تر ۰۶ لیندۍ ۱۳۹۸
۲۲ د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۹ تر ۱۰ لیندۍ ۱۳۹۸
۲۳ د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۱ تر ۱۲ لیندۍ ۱۳۹۸
۲۴ د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۴ تر ۱۷ لیندۍ ۱۳۹۸
۲۵ د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۸ تر ۱۹ لیندۍ ۱۳۹۸
۲۶ د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۰ تر ۲۴ لیندۍ ۱۳۹۸
۲۷ د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۵ تر ۲۶ لیندۍ ۱۳۹۸
۲۸ د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۷ تر ۳۰ لیندۍ ۱۳۹۸
۲۹ د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۴ تر ۰۵ مرغومی ۱۳۹۸
۲۹ د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۶ تر ۱۰ مرغومی ۱۳۹۸
۳۰ د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۱ تر ۱۴ مرغومی ۱۳۹۸
۳۱ د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۵ تر ۱۷ مرغومی ۱۳۹۸
۳۲ د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۹ تر ۲۳ مرغومی ۱۳۹۸
۳۳ د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۴ تر ۲۶ مرغومی ۱۳۹۸
۳۴ د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۸ تر ۳۰ مرغومی ۱۳۹۸
۳۵ د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۱ تر ۰۳ سلواغه  ۱۳۹۸
۳۶ د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۵ تر ۱۰ سلواغه  ۱۳۹۸
۳۷ د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۲ تر ۱۸ سلواغه  ۱۳۹۸
۳۸ د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۹ تر ۲۳ سلواغه  ۱۳۹۸
۳۹ د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۵ تر ۲۸ سلواغه  ۱۳۹۸
۴۰ د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۹ تر ۳۰ سلواغه  ۱۳۹۸
۴۱ د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۱ تر ۰۷ کب ۱۳۹۸
۴۲ د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۱ تر ۱۵ کب ۱۳۹۸
۴۳ د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۶ تر ۲۰ کب ۱۳۹۸
۴۴ د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۱ تر ۲۲ کب ۱۳۹۸
۴۵ د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۵ تر ۲۹ کب ۱۳۹۸