ریاست پالیسی و انسجام

mail-admin

معلومات مختصر ریاست پالیسی و انسجام

مقدمه

ریاست پالیسی و انسجام مشتمل بر چهار آمریت (آمریت تقنین، آمریت پالیسی و اسراتیژی، آمریت هماهنگی سکتور زراعت و آمریت همکاری های منطقوی) در تشکیل سال 1395  تحت چتر ریاست عمومی پلان و هماهنگی برنامه ها ایجاد گردید. این  ریاست مسئوولیت طرح، تحلیل و بازنگری پالیسی ها و استراتیژی های عمومی و فرعی سکتور زراعت، طرح و بازنگری و طی مراحل اسناد تقنینی(قانون، مقرره، اساسنامه، لوایح و طرزالعمل)، تحلیل و طی مراحل اسناد بین الملل سکتور زراعت (معاهدات، موافقت نامه ها،  یادداشت تفاهم  ها و پرتوکول ها) منطقوی، پیگیری تطبیق تعهدات بین الملل در سکتور زراعت و ایجاد هماهنگی سکتوری میان ریاست ها و ادارات بیرونی را در وزارت زراعت به عهده دارد. 

 دورنما

ریاست پالیسی و انسجام خود را متعهد به طرح پالیسی ها، اسناد تقنینی مبتنی بر نیاز جامعه دهقانی و بهبود همکاری ها در عرصه زراعت با کشور های منطقه و جهان می داند.

 اهداف

 1. طرح و طی مراحل اسناد تقنینی(قانون، مقرره، طرزالعمل، اساسنامه و لایحه).
 2. تحلیل، طرح، و طی مراحل پالیسی ها و استراتیژی ها.  
 3. ایجاد هماهنگی با ادارات سکتور زراعت.
 4. طرح و طی مراحل یادداشت تفاهم، موافقت نامه، پروتوکول و پیگیری تعهدات افغانستان با سازمان های منطقه یی و بین المللی به منظور  بهبود همکاری ها و زمینه سازی تعاملات موثر در عرصه زراعت.

 معرفی رئیس پالیسی و انسجام:

عکسمحترم اسماعیل حسن زاده ماستر پالیسی عامه از پوهنتون بین  المللی جاپان بوده و دارای بیشتر از هشت(8) سال تجربه کاری در بخش های پالیسی، پلان، مدیریت مالی و اسناد تقنینی در نهاد های دولتی و خصوصی می باشد.

Top of Form

گزارش ریاست پالیسی و انسجام سال 1397 هـ ش

خلاصه فعالیت های انجام شده در بخش تقنین

2. تعدیل نمونه اساسنامه کوپراتیف ابتدائی زراعتی مرور و بازنگری ابتدایی گردید.

3. پیرامون تفاهم نامه میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واداره انکشاف همکاری سویس در افغانستان نظر حقوقی و قانونی ارائه گردید.

4. پیرامون تفاهم نامه میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و پوهنتون هرات پوهنئی وترنری به خاطر تاسیس شفاخانه کادری وترنری در فارم تحقیقات اردوخان نظر حقوقی و قانونی ارائه گردید.

5. پیرامون تفاهم نامه میان انستیتوت تحقیقات زراعتی وزارت زراعت و شرکت زعفران افغانستان نظر حقوقی و قانونی ارائه گردید.

6. پیرامون تفاهم نامه میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و پوهنتون فلورانس کشور ایتالیا نظر حقوقی و قانونی ارائه گردید.

7. پیرامون تفاهم نامه میان وزارت زراعت و شرکت تبلیغاتی خدمات تلست در خصوصی برگزاری نمایشگاه نظر حقوقی و قانونی ارائه گردید.

8. در 8 جلسه تقنینی وزرات عدلیه اشتراک نمودیم.

9. در 2 جلسه تقنینی شورای ملی (پارلمان) اشتراک نمودیم.

11. تعقیب 2 سند تقنینی بمنظور نهایی سازی در ادارات مربوطه.

12. اپدید دیتابیس قوانین زراعتی.

دست آورد ها در بخش تقنین

1. طرح مقرره آفت کش های زراعتی تکمیل و به وزارت محترم عدلیه غرض طی مراحل بعدی ارسال گردید.

2. طرح مقرره واردات، صادرات و ترانزیت حیوانات و محصولات حیوانی تکمیل و به وزارت عدلیه جهت طی مراحل بعدی ارسال گردید.

3. طرح تعدیل مقرره تنظم اجراات و فعالیت های وزارت زراعت تکمیل و به وزارت عدلیه جهت طی مراحل بعدی ارسال گردید.

4. طرزالمعل احداث قوریه و تولید درختان مثمر منظور گردید.

5. طرزالعمل کنترول کیفیت زعفران منظور گردید.

6. پیرامون تفاهم نامه میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واداره انکشاف همکاری سویس در افغانستان  نظر حقوقی ارائه گردید.

7. پیرامون تفاهم نامه میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و پوهنتون هرات پوهنئی وترنری به خاطر تاسیس شفاخانه کادری وترنری در فارم تحقیقات اردوخان نظر حقوقی ارائه گردید.

8. پیرامون تفاهم نامه میان انستیتوت تحقیقات زراعتی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و شرکت زعفران افغانستان نظر حقوقی  ارائه گردید.

9. پیرامون تفاهم نامه میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و پوهنتون فلورانس کشور ایتالیا نظر حقوقی ارائه گردید.

10. پیرامون تفاهم نامه میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و شرکت تبلیغاتی خدمات تلست در خصوصی برگزاری نمایشگاه نظر حقوقی ارائه گردید.

خلاصه فعالیت های انجام شده در بخش پالیسی و استراتژی

 1. مسودۀ پالیسی ملی تدارک، تذخیر و توزیع گندم تحلیل، مرور و بازنگری گردید.
 2. مسوده پالیسی ملی مالداری و صحت حیوانی تحلیل، مرور و بازنگری گردید.
 3. مسوده پالیسی میکانیزه زراعتی تحلیل، مرور و بازنگری گردید.
 4. پالیسی ملی (پالیسی ملی بیمه کوچک) مرور، ابراز نظر و بازنگری گردید.
 5. پالیسی ملی (پالیسی ملی نفوس) مرور، ابراز نظر و بازنگری گردید.
 6. پالیسی ملی (پالیسی ملی کار) مرور، ابراز نظر و بازنگری گردید.
 7. ورکشاپ پیرامون توضیح پروسه پالیسی سازی و استراتیژی در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تدویر نمودیم.

دست آوردها در بخش پالیسی و استراتیژی

 1. پالیسی ملی مالداری و صحت حیوانی نهایی گردید.
 2. مسوده پالیسی ملی تدارک، تذخیر و توزیع گندم نهایی گردید.

خلاصه فعالیت های انجام شده در بخش هماهنگی سکتور زراعت

 1. در جلسه ترتیب پلان جامع عودت در وزارت مهاجرین برای هماهنگی های مربوطه اشتراک گردید.
 2. تدویر چهارمین جلسۀ گروپ کاری مصونیت غذایی.
 3. اشتراک در جلسه قلب آسیا در وزارت خارجه به تاریخ 11. 4. 2018 جهت هماهنگی لازمه.
 4. تدویر ورکشاپ پروژه اتحادیه اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی.
 5. برگذاری ورکشاپ پلانگذاری ولایتی در تالار پامیر با اشتراک رئیسان زراعتی از تمام ولایات.
 6. تدویر پنجمین جلسه مستفید شوندگان  ریاست عمومی منابع طبیعی.
 7. پنجمین جلسۀ گروپ کاری غله جات و نباتات تیلی و صنعتی. این جلسه در دفتر کاری معینیت تخنیکی در دفتر کاری ریاست غله جات و نباتات صنعتی در روز چهارشنبه مورخ 19 دلو 1396 مطابق با 7 فبروری 2018 از ساعت 9:30 الی 10:30 قبل از ظهر تشکیل نمودیم.  
 8. ششمین جلسه افسین گروپ کاری مصئونیت غذایی و تغذیه برای نهایی سازی پلان استراتیژیک مصئونیت غذایی و تغذیه-AFSeN-A Strategic Plan را تدویر نمودیم.
 9. اجراآت سروی پروژه های انکشافی افغانستان برای کشور جمهوری کوریا (با همکاری ریاست آبیاری و منابع بشری).
 10. گروپ کاری حفاظه نباتات و قرنطین. تدویر، انسجام و راه اندازی گردید.
 11. جلسه انسجام گروپ های کاری (PCC) را تدویر نمودیم.
 12. سهم گیری و اشتراک در تدویر جلسه همکاری و هماهنگی ادارات سکتوری در روند تدوین پالسی ها و استراتژی های وزارت زراعت.
 13. انجام ویدیو کنفرانس همراه داکتر Nakahara Masataka در جاپان برای تبادل طرح ها و نظریات در مورد هماهنگی.
 14. جلسۀ گروپ های کاری توانمندی زنان در زراعت را برگزار نمودیم.
 15. جلسات متعدد برای جمع آوری لایحه وظایف گروپ های کاری یازده گانه تدویر نمودیم.
 16. اولین جلسۀ گروپ کاری حفاظه نباتات و قرنطین در تالار کنفرانس های حفاظه نباتات انسجام و راه اندازی نمودیم.
 17. یک سیستم دیتابس برای گروپ کاری توانمند سازی زنان در زراعت با همکاری ریاست محترم احصائیه ایجاد نمودیم.
 18. ساختن لوایح کاری جدید برای دیپارتمنت میکانیزم هماهنگی سکتور زراعت.
 19. جلسۀ گروپ های کاری (PCC) وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را برگزار نمودیم.

دست آورد ها در بخش هماهنگی سکتوری

 1. یک گروپ کاری جدید در وزارت زراعت به نام گروپ کاری مدیریت امراض و آفات نباتی ایجاد و راه اندازی نمویدم.
 2. دو جلسۀ کاری گروپ کاری غله جات و نباتات صنعتی را برگذار نمودیم.
 3. دو جلسۀ کاری گروپ کاری آبیاری را برگذار نمودیم.
 4. دو جلسۀ کاری گروپ کاری مدیریت منابع طبیعی را برگذار نمودیم.
 5. یک جلسۀ کاری گروپ کاری اطلاعات و احصائیه زراعتی را برگذار نمودیم.
 6. یک جلسۀ کاری گروپ کاری توانمند سازی زنان در زراعت را برگذار نمودیم.
 7. هفت جلسۀ کاری گروپ کاری مصونیت غذایی را برگذار نمودیم.

خلاصه فعالیت های انجام شده در بخش همکاری های منطقوی

 1. کانسپت نوت تحت عناوین (concept for sustainable economic development and job improvement in Kabul and the northern provinces of Afghanistan) بعد از مرور و بازنگری به وزارت خارجه ارسال گردید.
 2. کانسپت نوت تحت عناوین (Food security and nutrition, and studied on management of fusariam wilt of pepper by bio agent (trichoderma viride) بعد از مرور و بازنگری به جانب سفارت محترم اندونزیا از طریق وزارت امور خارجه ارسال گردید.
 3. کانسپت نوت تحت عناوین (1: Capacity building 2: concept for scientific and professional workshops in Uzbekistan 3: collaboration for effective and efficient use of water resources in irrigation agricultural land) بعد از مرور و بازنگری به جانب سفارت محترم ازبکستان از طریق وزارت امور خارجه ارسال گردید.
 4. دو مسوده تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجکستان در عرصه قرنطین بعد از مرور و بازنگری به جانب سفارت تاجیکستان از طریق وزارت امور خارجه ارسال گردید.
 5. کانسپت نوت تحت عناوین (capacity building of agriculture mechanization staff and cooperation of specialists with Afghanistan on the revival of new irrigation system in the country) بعد از مرور و بازنگری به وزارت خارجه ارسال گردید.

گزارش ریاست پالیسی و انسجام سال ۱۳۹۸

خلاصه فعالیت های انجام شده در بخش تقنین

1. تعدیل طرزالعمل توزیع نهال ها و بته های زینتی بمنظور سرسبزی و احیای جنگلات مرور و بازنگری ابتدائی گردید.

2.  مسوده قانون تنظم ساحات حفاظت شده مرور و بازنگری ابتدائی گردید.

3. مسوده مقرره تخم های بذری مرور و بازنگری گردید.

3.  مسوده قانون مسلخ ها و نخاص ها مرور و بازنگری ابتدائی گردید.

 مقرره فعالیت کلنیک های حیوانی مرور، بازنگری ابتدایی گردید.

4. تعدیل طرزالعمل مراقبت های غیر فعال امراض ساری حیوانی تطبیق واکسین امراض بروسلوز طبق و طاعون نشخوار کننده گان کوچک مرور، بازنگری گردید.

5. مسوده طرزالعمل های حفاظه نباتات و قرانطین مرور، بازنگری ابتدایی گردید.

6. همکاری در طرح و طی مراحل 11 طرزالعمل ریاست های وزارت به اساس حکم مقام ریاست جمهوری اسلامی.

7. پیرامون تفاهم نامه میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و انستیتوت زراعت (NAEC) ابراز نظر حقوقی و قانونی صورت گرفت.

8. پیرامون طرح قرضه های زراعتی  نظر قانونی ارائه گردید.

9. اشتراک در 10 جلسه تقنینی وزارت عدلیه.

10. اشتراک در جلسه تقنینی شورای ملی (پارلمان).

11. تعقیب 5 سند تقنینی در ادارات مربوطه بمنظور نهایی سازی.

12. ابدیت دیتابیس اسناد تقنینی و پالیسی.

دست آورد ها در بخش تقنین

1. طرح مقرره مسلخ ها و نخاس تکمیل و به وزارت عدلیه جهت طی مراحل بعدی ارسال گردید.

2. طرح مقرره تخم های بذری تکمیل و به وزارت عدلیه جهت طی مراحل بعدی ارسال گردید.

3. طرح مقرره معصونیت غذایی تکمیل و به وزارت عدلیه جهت طی مراحل بعدی ارسال گردید.

4. طرح مقرره کنترول حیوانات و محصولات حیوانی تکمیل و به وزارت عدلیه جهت طی مراحل بعدی ارسال گردید.

5. طرزالعمل ورایتی ملی، محلی و بومی منظور گردید.

6. طرزالعمل بورد ملی تخم های بذری منظور گردید.

7. تفاهم نامه میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و انستیتوت زراعت (NAEC) تکمیل گردید.

خلاصه فعالیت های انجام شده در بخش پالیسی و استراتیژی

 1. مسوده پالیسی جندر تحلیل، مرور و بازنگری گردید.
 2. مسوده استراتیژی جندر تحلیل، مرور و بازنگری گردید.
 3. مسوده پالیسی کانال ننگرهار تحلیل، مرور و بازنگری گردید.
 4. تحلیل، مرور و بازنگری روی مسوده پالیسی میکانیزه زراعتی.
 5. ورکشاپ پیرامون توضیح پروسه پالیسی سازی و استراتیژی در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تدویر گردید.
 6. انکشاف پالیسی ها و استراتیژی های که مطابق به شرایط عینی جامعه و سکتور زراعت بوده و قابلیت بهتر و همه جانبه را در سراسر کشور داشته باشد.
 7. تحلیل، مرور و بازنگری پالیسی و استراتیژی جنگلات جهت تعدیل.
 8.  پریزنتیشن ها و پروگرام های آگاهی عامه برای معرفی بهتر پالیسی ها و استراتیژی ها در موجود در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تهیه و ترتیب گردید.

دست آورد ها در بخش پالیسی و استراتیژی

 1. مسوده طرزالعمل طی مراحل پالیسی و استراتیژی طرح و ترتیب گردید.
 2. مسوده پالیسی جندر نهایی گردید.
 3. استراتیژی باغداری نهایی گردید.

خلاصه فعالیت های انجام شده در بخش هماهنگی سکتور زراعت

 1. جلسه همراه ریاست محترم کوپراتیف ها در فارم بادام باغ برای رایزنی با آن ریاست جهت هماهنگی بهتر به روز سه شنبه 3/1/1398 تدویر نمودیم.
 2. شانزدهمین جلسه گروپ کاری توانمند سازی زنان در زراعت روز چهار شنبه مورخ 21 حمل 1398 در تالار معینیت زراعت تدویر نمودیم.
 3. سومین جلسۀ گروپ کاری مدیریت امراض و آفات نباتی با ریاست های مربوطه در تالار کنفرانس های ریاست حفاظه نباتات و قرنطین،در بادام باغ ساعت 9:30 الی 10:00 به تاریخ 24 حمل 1398 13 تدویر نمودیم.
 4. اولین جلسۀ گروپ کاری باغداری را در تالار کنفرانس های معینیت زراعت و آبیاری در روز دو شنبه مورخ 26 حمل 1398 ساعت 9:00 تدویر نمودیم.
 5. ورکشاپ ولایتی را به مدت دو روز 27 و 28 حمل 1398 مطابق با 16 و 17 آپریل 2019 در تالار کنفرانس های پامیر هماهنگی نمودیم.
 6. نهمین جلسۀ گروپ کاری مصونیت غذایی را در تالار معینیت زراعت و مالداری برگزار نمودیم.
 7. دهمین جلسۀ گروپ کاری توانمند سازی زنان در زراعت را در روز دوشنبه مورخ 17/4/1398 در تالار جلسات معینیت زراعت و مالداری تدویر نمودیم.
 8. چهارمین جلسۀ گروپ کاری حفاظه نباتات را در تاریخ 29 جوزا 1398 در تالار کنفرانس های ریاست محترم حفاظه نباتات و قرنطین برگزار نمودیم.
 9. جلسۀ برنامه کمیتۀ هماهنگی (PCC) در روز چهار شنبه مورخ 19/4/1398 در تالار کنقرانس های ریاست عمومی پلان و هماهنگی برنامه ها توسط این آمریت برگزار نمودیم.
 10. در رابطه با طرح ملی همه جانبۀ مساعدت و اسکان برای بیجا شدگان حوادث جنگی و طبیعی در مورد مسوؤلیت هایی که برای وزارت زراعت در نظر گرفته شده است. پروژه های مرتبط را با وزارت محترم مهاجرین شریک نمودیم.
 11. جلسۀ تهیه پروپوزل زراعت جهانی و برنامۀ مصونیت غذائی که در روز چهارشنبه مورخ 6/6/1398 در تالار کنفرانس های ریاست عمومی پلان و هماهنگی برنامه ها هماهنگ گردید و در آن روی تهیه پرپوزل برای تقویت حوضه های آبخیز و افزایش سطح آبهای زیر زمینی این مناطق بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
 12. یازدهمین جلسۀ گروپ کاری مصونیت غذایی و تغذیه در تالار جلسات معینیت زراعت و مالداری را روز چهارشنبه مورخ 13/6/1398 تدویر نمودیم.
 13. فیصه های که در دوازدهمین جلسه گروپ کاری مصونیت غذایی و پنجمین جلسه گروپ کاری مدیریت آفات و امراض نباتی صورت گرفت تعقیب و نهایی گردید.
 14. فعالیت های پنج ساله وزارت زراعت و موسسه FAO برای وزارت اقتصاد جهت نشر در کنفرانس کشور های کمتر توسعه یافت در سال 2020 جمع آوری نمودیم.
 15. کنفرانس ملی رشد زراعت برای تهیۀ نقشۀ راه زراعت که در طی سه روز 3  5 قوس 1398 در تالار کنفرانس های پامیر برگزار نمودیم.
 16. جلسه تهیۀ نقشۀ راه امنیت غذایی که به میزبانی خدمات مشورتی افغان هرایزون در تالار کنقرانس های معینیت زراعت و مالداری در تاریخ 3/9/1398 برگذار نمودیم.
 17. مجلس عودت پسا صلح در وزارت محترم مهاجرین که در تالار کنفرانس های معینیت مهاجرین وزارت محترم مهاجرین در روز یک شنبه مورخ 24/9/1398 برگذار شده بود، اشتراک نموده و وظایف که به وزارت محول گردید بطور جامع و بهتر انجام گردید.
 18. کنفرانس دو روزه ملی توانمندسازی زنان در زراعت که در تالار پامیر در روز های سه شنبه و چهارشنبه مورخ 26و27 قوس 1398 برگذار نمودیم.
 19. ترتیب لیست متخصصین وزارت اعم از لیسانس، ماستر و داکتر با معیار ها و پیشنهادات مشخص این وزارت برای ارتقاء ظرفیت آن ها و ارسال آن در تاریخ 21/10/1398 به ریاست جمهوری.
 20. بعد از مشخص و کتگوری نمودن مطالبات اعضای لویه جرگه مشورتی صلح که مقام عالی وزارت هدایت فرموده اند مواردیکه به وزارت زراعت ارتباط می گیرد به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه گردید.

دست آورد ها در بخش هماهنگی سکتوری

 1. یک گروپ کاری جدید در وزارت زراعت به نام گروپ کاری باغداری ایجاد و راه اندازی گردید.
 2. کنفرانس ملی رشد زراعت برای تهیۀ نقشۀ راه زراعت در تالار کنفرانس های پامیر با اشتراک اساتید دانشگاه، متخصصین و دهاقین پیشتاز از سراسر ولایات کشور به مدت سه روز  3  5 قوس 1398 هماهنگی نمودیم.
 3. جلسۀ کمیته هماهنگی برنامه ها (PCC) به ریاست وزیر صاحب و با اشتراک مشاور صاحب رئیس جمهور در امور زراعت رؤسای گروپ های کاری را هماهنگی نمودیم.
 4. سه جلسۀ کاری گروپ کاری باغداری را برگزار نمودیم.
 5. پنج جلسۀ کاری گروپ کاری مدیرت امراض و آفات نباتی را برگزار نمودیم.
 6. یک جلسۀ کاری گروپ کاری آبیاری را برگزار نمودیم.
 7. یک جلسۀ کاری گروپ کاری مدیریت منابع طبیعی را برگزار نمودیم.
 8. سه جلسۀ کاری گروپ کاری توانمند سازی زنان در زراعت را برگزار نمودیم.
 9. شش جلسۀ کاری گروپ کاری مصونیت غذایی را برگزار نمودیم.

خلاصه فعالیت های انجام شده در بخش همکاری های منطقوی

 1. نظریات ریاست های ذیدخل در مورد یاد داشت تفاهم میان افغانستان و ازبکستان در عرصه زراعت اخذ و بعد از توحید آن بجانب کشور دوست ازبکستان از طریق وزارت امور خارجه ارسال گردید.
 2. ترتیب مسوده یاد داشت تفاهم همکاری میان افغانستان و سریلانکا در عرصه زراعت توسط ریاست پالیسی و انسجام در همکاری ادارات زیربط و ارسال آن غرض نهایی سازی بجانب دولت سریلانکا از طریق وزارت امور خارجه ارسال گردید.
 3. نظریات ریاست ها در رابطه به مسوده هفتمین پروتوکول مشترک بین الحکومتی میان افغانستان و تاجکستان در عرصه زراعت اخذ و بعد از توحید آن بجانب کشور دوست تاجیکستان از طریق وزارت امور خارجه ارسال گردید.
 4. ترتیب مسوده یاد داشت تفاهم میان افغانستان و ایران در عرصه کود کیمیاوی توسط ریاست پالیسی و انسجام با همکاری ادارات زیربط و ارسال آن غرض نهایی سازی بجانب ایران از طریق وزارت امور خارجه.
 5. ترتیب مسوده یاد داشت تفاهم میان افغانستان و ایران در عرصه حفظ الصحه حیوانی توسط ریاست پالیسی و انسجام با همکاری ادارات زیربط و ارسال آن غرض نهایی سازی بجانب ایران از طریق وزارت امور خارجه.
 6. تهیه و ترتیب گزارش از اجراآت تصامیم اتخاذ شده 29 مین اجلاس ایکو و ارسال آن به وزارت اقتصاد همچنان اشتراک در جلسات آن بصورت دوامدار.
 7. تهیه گزارش از پیشرفت تطبیق پروتوکول هفتمین اجلاس کمیسیون همکاری های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و ازبکستان توسط ریاست پالیسی و انسجام و ارسال به وزارت محترم مالیه.
 8. تهیه گزارش از پیشرفت اجراآت یاد داشت تفاهم ها و ارسال آن به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان.
 9. جلسات پیرامون نهایی سازی و تطبیق نقشه راه در داخل وزارت توسط ریاست پالیسی و انسجام تدویر گردید.
 10. جمع آوری و توحید تمام یاد داشت تفاهم و پروتوکول نافذه و ترتیب آن به شکل سافت و ارسال آن به ریاست محترم اطلاعات غرض نشر در ویبسایت وزارت زراعت.

دست آورد ها در بخش همکاری های منطقوی

1- پروتوکول هفتمین اجلاس کمیسیون بین الحکومتی میان افغانستان و ازبکستان در عرصه زراعت به تاریخ 17 جولای 2019 به امضاء رسید.

2- پروتوکل هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک بین الحکومتی اقتصادی تجارتی، اجتماعی و تخنیکی میان افغانستان و ازبکستان به تاریخ 4 جولای 2019 به امضاء رسید.

3- نقشه راه همکاری در عرصه زراعت با جمهوری ازبکستان نهایی گردید.

4- پرتوکول همکاری با کشور دوست امارات متحده عربی به امضاء رسید.

گزارش ریاست پالیسی و انسجام سال ۱۳۹۹

خلاصه فعالیت های انجام شده در بخش تقنین

 1. مسوده طرزالعمل حاضری الکترونیکی مرور و بازنگری گردید.
 2. مسوده طرزالعمل ثبت و ارزیابی شرکت های تخم بذری و قوریه مرور و بازنگری گردید.
 3. مسوده طرزالعمل تصدیق دهی نهال های مثمر مرور و بازنگری گردید.
 4. پیرامون مسوده قرارداد میان وزارت زراعت و بنیاد آغا خان نظر حقوقی ارائه گردید.
 5. طرزالعمل نباتات تیلی مرور و بازنگری گردید.
 6. نظر حقوقی پیرامون طرزالعمل خریداری و دریافت مساعدت گندم خوراکه ارائه گردید.
 7. پیرامون قانون سرمایه گذاری خصوصی ابراز نظر قانونی ارائه گردید گردید.
 8. یادداشت تفاهم میان وزارت زراعت و وزارت تجارت در عرصه تولید و پروسس و بازاریابی محصولات زراعتی مرور و بازنگری گردید.

دست آورد ها در بخش تقنین

 1. طرزالعمل ثبت و ارزیابی شرکت های تخم بذری و قوریه منظور گردید.
 2. طرزالعمل تصدیق دهی نهال های مثمر منظور گردید.
 3. یاد داشت تفاهم میان وزارت زراعت و وزارت تجارت در عرصه تولید و پروسس و بازاریابی محصولات زراعتی امضا گردید.
 4. طرزالعمل نمایشگاه زراعتی بادام باغ منظور گردید.
 5. قرار داد میان وزارت زراعت و شرکت تلنت برای کرایه گرفتن ساحه نمایشگاه زراعتی بادام باغ امضا گردید.

خلاصه فعالیت های انجام شده در بخش پالیسی و استراتیژی

 1. تحلیل، مرور و ابراز نظر پیرامون مسوده پالیسی ترویج و بازار یابی مالداری صورت گرفت.
 2. پالیسی ملی لبنیات تحلیل، مرور و ابراز نظر گردید.
 3. تحلیل، مرور و ابراز نظر پیرامون پالیسی ماهی پروری صورت گرفت.
 4. تحلیل و ابراز نظر در خصوص پالیسی جندر صورت گرفت.
 5. 13 پالیسی زراعت در ادارات زراعت تعقیب گردید.
 6. نهایی سازی مسوده استراتیژی  ملی برنج صورت گرفت.
 7. نهایی سازی مسوده استراتیژی ریاست اقتصاد خانواده صورت گرفت.
 8. نهای سازی استراتیژی ملی زنان در زراعت صورت گرفت.

دست آورد ها در بخش پالیسی و استراتیژی

 1. استراتیژی ملی برنج منظور گردید.
 2. استراتیژی ریاست اقتصاد خانواده منظور گردید.
 3. استراتیژی ملی زنان در زراعت منظور گردید.

خلاصه فعالیت های انجام شده در بخش هماهنگی سکتور زراعت

 1. تهیه نمودن لست پروژه های اینجوهای همکار با وزارت زراعت، آبیاری و مالدری و شریک نمودن آن با رئیس صاحب پالیسی و انسجام.
 2. بررسی همکاری های فی مابین وزارت زراعت و وزارت مهاجرین و تکمیل نمودن فرم ارزیابی ظرفیت مربوط به وزارت محترم مهاجرین.
 3. کار بر روی تعیین یک هئت برای اعزام به کشور مالزیا و تطبیق پروژۀ " پروسیجر تصدیق دهی غذای حلال برای تمام شرکت هایی که در عرضه غذا کار می کنند و بررسی دوامدار آن" در چوکات کمک های بلاعوض آن کشور و تشکیل یک هیئت از افغانستان از وزارت زراعت.
 4. برقراری هر چه بهتر هماهنگی های بین الوزارتی بین وزارت زراعت و شهدا و معلولین و کار بر روی فورمه سوالنامه ای که توسط آن وزارت محترم ارسال گردیده بود.
 5. تهیه و شریک سازی لست بروز شده (Update) این وزارت شامل وزیر صاب، معینان و رئیس دفتر همراه  شورای عالی کاهش فقر.
 6. تعقیب و کار بر روی پلان عملیاتی برای تحقق تفاهم نامه میان وزارت زراعت و وزارت شهدا و معلولین.
 7. جمع آوری و ارسال خواسته های ریاست رابط اقتصادی وزارت محترم امور خارجه در مورد مشخصات تولیدات زراعتی کشور که هارد و سافت کاپی آن به مرجع مربوطه ارسال گردید.
 8. تهیه نمودن یک پریزنتیشن از دستاوردها، نتایج مطلوب، مشکلات و پیشنهادات آن برای وزیر صاحب جدید.
 9. کار بر روی جلوگیری و ترافیک مواد مخدر و ارسال نتایج آن به وزارت محترم خارجه
 10. اجراآت در مورد بیمۀ شرکتها و نهادهای مربوط به سکتورزراعت و همچنین مربوط به بیمۀ آتش سوزی
 11. نهائی نمودن لایحه وظایف کمیتۀ محافظت از زنان در شرایط جنگ و حالات اضطرار در همکاری با وزارت محترم امور زنان
 12. تعقیب و اجراآت فیصله های کابینه جمهوری اسلامی افغانستان که به تعداد 2 عدد به این اداره مواصلت نموده بودند.
 13. کار بر روی مسوده استراتژی ملی معلولین و پلان عملیاتی آن. ارائه نظریات و پیشنهادات در مورد پلان عملی.
 14. به روز سه شنبه مؤرخ  ۲ جدی ۱۳۹۹ مطابق ۲۲ دسمبر ۲۰۲۰ در ریاست تغذی عامه وزارت صحت عامه  یک ورکشاپ مشورتی جهت معرفی و مرور چارچوب جهانی پلان عمل برای سوتغذیه حاد (Global Action Plan for Wasting)  دایر ‌‌گردیده بودکه این چارچوب توسط ادارات ملل متحد (UNICEF, WHO,  WFP, UNHCR, FAO) ساخته شده و مداخلات کلیدی را در سکتور های صحت، غذا، مصؤنیت اجتماعی و آب و حفظ الصحه مشخص ساخته است. بر مبنای چارچوب جهانی، یک چارچوب به وضعیت افغانستان تطابق داده شد.
 15. پنج فیصله مربوط به شانزدهمین جلسۀ شورای عالی اقتصادی مورد تعقیب و پی گیری قرار گرفت.

دست آورد ها در بخش هماهنگی سکتور زراعت

 1. جلسۀ برنامه کمیتۀ هناهنگی (PCC) برگزار گردید.
 2. استراتژی پنج ساله مصونیت غذایی و تغذیه برای سالهای 2020-2025 بازنگری، تجدید نظر و نهائی گردید .
 3. دو جلسۀ کاری گروپ کاری مصونیت غذایی و تغذیه تدویر گردید.
 4. طرح پیش نویس پروتوکول ایجاد امنیت غذائی سازمان امنیت غذائی همکاری اسلامی (IOFS) تدوین یافت.
 5. یک صد و چهارمین نشست سازمان FAO با حضور نمایندۀ وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برگذار گردید.
 6. استراتژی مصونیت غذائی وزارت زراعت در گروپ کاری مصونیت غذائی و تغذیه مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گرفت
 7. کنفرانس بین المللی مبارزه علیه مواد مخدر هماهنگ گردید.
 8. پنجمین کنفرانس بین المللی در مورد کشورهای کمتر توسعه یافته توسط سازمان ملل متحد هماهنگ گردید.

خلاصه فعالیت های انجام شده در بخش همکاری های منطقوی

 1. تهیه و ترتیب گزارش از اجراآت تصامیم اتخاذ شده 30 مین اجلاس ایکو و ارسال آن به وزارت اقتصاد همچنان اشتراک در جلسات آن بصورت دوامدار.
 2. ترتیب مسوده موافقت نامه میان افغانستان و عربستان سعودی در عرصه زراعت و مالداری توسط آمریت همکاری منقطوی با همکاری ادارات زیربط و ارسال آن غرض نهایی سازی بجانب عربستان سعودی از طریق وزارت امور خارجه.
 3. ترتیب مسوده یادداشت تفاهم میان افغانستان و بنیاد فرهنگی البابطین کشور کویت در عرصه سرمایه گذاری پروژه های زراعتی توسط آمریت همکاری منقطوی با همکاری ادارات زیربط و ارسال آن غرض نهایی سازی بجانب عربستان سعودی از طریق وزارت امور خارجه.
 4. کمیته به منظور  پیشبرد همکاری های کشور مردم چین ایجاد گردید.
 5. نظریات ریاست های ذیدخل در مورد سومین پروتوکول اجلاس کمیسیون بین الحکومتی همکاری های  اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و کشور اوکراین اخذ و بعد از توحید آن به وزارت مالیه ارسال گردید.
 6. بخش زراعت در ششمین پروتوکول اجلاس کمسیون بین الحکومتی همکاری های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و ایران ترتیب و تهیه گردیده و به وزارت مالیه  ارسال گردید.
 7. تهیه و ترتیب 2 پروپوزل و ارسال آن به سازمان کامسیک تحت عناوین ذیل:
 • Establishment of 19 small (6*12 m) size Green Houses

Procurement of Technical Survey Equipment (DGPS) and Training for its Usage

دست آورد ها در بخش همکاری های منطقوی

 1. یادداشت تفاهم همکاری میان افغانستان و کشور ازبکستان در عرصه قرنطین نباتی نهایی و امضاء گردید.
 2. یادداشت تفاهم همکاری میان افغانستان و کشور ترکیه در عرصه همکاری علمی، تخنیکی و اقتصادی  نهایی و امضاء گردید.

پلان‌های کاری ریاست پالیسی و انسجام به تفکیک آمریت‌ها

آمریت

دانلود فایل

پلان کاری ریاست پالیسی و انسجام سال مالی ۱۴۰۰

 

پلان‌ کاری سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ آمریت پالیسی

 

پلان کاری سال‌های مالی ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ آمریت هماهنگی سکتور زراعت

 

پلان کاری سال‌های مالی ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ امریت تقنین

 

پلان کاری سال مالی ۱۳۹۹ بخش پالیسی و استراتیژی

 

پلان کاری سال مالی ۱۳۹۹ بخش تقنین

 

پلان کاری سال مالی ۱۳۹۹ بخش هماهنگی

 

پلان کاری سال مالی ۱۳۹۹ بخش همکاری‌های منطقوی