سروې

شمیره سروې دانلود
۱ د وریجو تولیدات ۱۳۹۸  
۲ د غنمو سروې  
۳ د کرنې کلنی راپور  
۴ د غنمو تولیدات ۱۳۹۸  
۵ د کرنې د ۱۳۹۹یم کال حالت  
۶ د کویډ۱۹ په خاطر د کرنېزو محصولاتو بیړنۍ څارنه او بازار موندنه  
۷ د غنمو سروې ۱۳۹۹  
۸ د وریجو تولیدات ۱۳۹۹