مراحل کاری بخش هماهنگی موسسه‌های غیردولتی ریاست پلان و هماهنگی برنامه

معلومات و پروسیجر کاری انسجام موسسات غیر دولتی

بخش هماهنگی موسسات غیر دولتی برای هماهنگی بهتر فعالیت های فی مابین وزارت و موسسات ایجاد و مسئولیت هماهنگی تمام فعالیت های فی مابین وزارت و موسسات را عهده دار بوده و اجراأت خود را در این راستا مطابق قانون انجوها، مقررات و طرزالعمل این وزارت تنظیم می نماید و همچنین برای مطالعه و موافقه اسناد پروژه ای موسسات کمیته های تخنکی را تشکیل داده است.

خلاصه فعالیت های این بخش در ذیل ذکرمی گردد.

 • ثبت و راجستر انجوهای که در سکتور زراعت فعالیت می کنند.
 • ترتیب و تنظیم لیست موسسات همکار.
 • طی مراحل اسناد پروژه های موسسات در کمیته های تخنیکی
 • شریک ساختن تغییرات و سفارشات لازم درخواست شده توسط کمیته ها در اسناد پروژه ای و تعمیل آن توسط موسسات.
 • طی مراحل تصدیق اسناد پروژه ای بعد از تائید کمیته ها و ارسال آن به موسسات مربوطه.
 • هماهنگی و معرفی پروژه های موسسات به ریاست های ولایتی.
 • ترتیب و تجدید لیست پروژه های تائید شده انجوها.
 • ارائه گزارش به مقام وزارت جهت اقدامات لازم از موسسات که پروژه های شان در سکتور زراعت در حال تطبیق بوده ولی اسناد پروؤه ای شان را جهت مطالعه و طی مراحل به وزارت ارسال ننموده اند.
 • ارائه گزارش تخلف موسسات مبنی برعدم ارسال اسناد پروژه وی و گزارش فعالیت هایشان، بعد از تائید مقام وزارت به وزارت اقتصاد.
 • ارسال درخواست انحلال موسسات متخلف به وزارت اقتصاد بعد از تائید مقام وزارت.

 پروسیجر کاری ما در دو مرحله طوری ذیل انجام می شود

 • مرحله اول : ثبت و راجستر انجوها

دراین مرحله موسسات طی مکتوب از طرف اداره خویش درخواست ثبت موسسه خویش را می نمایند و بعد از نوشتن مکتوب و ارسال درخوست از طریق ریاست دفتر راجع می گردد به ریاست عمومی پلان و هماهنگی برنامه ها، ریاست عمومی پلان راجع می نماید به ریاست پلان و هماهنگی برنامه ها و این ریاست آن را به آمریت انسجام موسسات غیر دولتی راجع می نماید و سپس ما اجراأت می نمایم.

 • مرحله دوم: هماهنگی و معرفی پروژه های موسسات

دراین مرحله هم مانند مرحله قبلی مکتوب انجوها طی مراحل قانونی خویش را می پیماید و سپس به این آمریت مواصلت می ورزد و بعد از آن طبق طرزالعمل و قانون انجوها اسناد آنها مطالعه می گردد و مطالعه اسناد پروژه های موسسات طبق طرزالعمل توسط کمیته های تخنیکی صورت می گیرد و بعد از اخذ نظریات کمیته های تخنیکی و تعمیل آن به موسسات، مکتوب هماهنگی و معرفی پروژه های آنها به ریاست های ولایتی منظور و صادر می گردد.