مشکلات و پیشنهادهای چند ولسوالی کندز در ریاست زراعت شنیده شد

۲۲ جدی ۱۳۹۸

به اساس دستور والی کندز، جلسه روسای ادارات خدمات تخنیکی و سکتوری، اقتصاد، انکشاف دهات، حوزه دریایی پنج آمو، محیط زیست، صحت عامه، امور مهاجرین و عودت کنندگان، مبارزه با حوادث و سره میاشت تحت سر پرستی رییس زراعت، آبیاری و مالداری ولایت کندز در مورد حکومت‌داری خوب، حاکمیت قانون و حقوق بشر، بازسازی و ا نکشاف، صحت، معارف، زراعت و انکشاف دهات، انکشاف اقتصادی و مصوونیت اجتماعی با ولسوالان ولسوالی‌های دشت ارچی، کلباد، گل‌تپه، و آقتاش ولایت کندز در دفتر ریاست زراعت برگزار شد.

نخست عبدالهادی قرلق رییس زراعت پیرامون هدف برگزاری جلسه به حاضرین مجلس توضیحات ارایه نموده افزود که ولسوالان وظایف پیچیده دارند، از این‌که افغانستان یک کشور زراعتی بوده طبعاً خواست مردم از ولسوالان بیشتر رسیدگی در پهلوی سایر بخش‌ها به زراعت‌پیشه‌گان و مالداران می‌باشد. او گفت رییسان ادارات محلی ولایت کندز مصمم به ارایه خدمات صادقانه در سطح قراء و قصبات ولسوالی‌ها می‌باشند.

بعداً در رابطه به موضوع ولسوالان شرکت‌کننده در این برنامه مشکلات، چالش‌ها و پیشنهادات خود را به مسولان ادارات ارایه نمودند.

در اخیر روسای شامل سکتور هرکدام به مشکلات و چالش‌هایی که از طرف ولسوالان در جلسه مطرح گردیده بود و در قسمت دریافت راه‌حل مناسب آن بحث و تبادل نظر نموده و وعده‌ی هرنوع همکاری دادند.

جلسه با جمع بندی موضوعات بحث شده توسط محترم حفیظ الله انصاری کارشناس انکشافی ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری ولایت اختتام یافت.