ریاست عمومی پلان و همآهنگی برنامه‌ها

mail-admin

معرفی فشرده ریاست عمومی پلان و همآهنگی برنامه‌ها

معرفی رییس:

یبسی شکیب شریفی، دارای ماستری از دانشگاه SOAS  بریتانیا در رشته پالیسی اقتصادی.

 

راستای کاری:

دارای پنج ریاست فرعی; پلان، پالیسی، نظارت و ارزیابی، احصایه زراعتی و سکتور خصوصی است.

  1. ایفای نقش کتلستی میان بخش‌های گونا‌گون وزارت به هدف تحقق اهداف
  2. مدیریت پیوند زنجیره‌های پلانگذاری طوری که اهداف ملی محقق گردد
  3. ارایه راهبردهای موثر برای رشد، توسعه و پایداری سکتور زراعت در مطابقت با آجنداهای ملی و بین المللی به شمول اهداف توسعه پایدار
  4. ارایه تحلیل، ارزیابی و گزراش‌های اقتصاد-زراعتی به منظور بهبود در موثریت، مولدیت و بارآوری عوامل تولید در سکتور زراعت

سه دست‌آورد عمده:

  1. گذار از رویکرد عرضه محور به تقاضا محور بر مبنای نیازمندی بازار در سکتور زراعت.
  2. اصلاح و اعاده زنجیره پلانگذاری موثر از حالت گسست به حالت پیوست به گونه‌ی که برنامه‌ها را نتیجه محور و قابل پیمایش میسازد
  3. توحید و تلفیق چشمه‌های متعدد آماری و ارقامی در یک روی‌نمای (Interface)  واحد که تحلیل، بررسی و تاثیر سنجی سیاست‌های زراعتی را برای رهبری وزارت ساده ساخته تصامیم حداعظمی (Pareto efficient) را مقدور میسازد

پلان‌های آینده:

  1. بهره‌گیری از فن‌آوری جدید برای پلانگذاری، جمع‌آوری احصایه و نظارت از پروژه‌ها
  2. پلانگذاری به اساس برتری نسبی زون‌های زراعتی و بارآوری اقتصادی محصولات مشخص در جغرافیای مشخص با درنظرداشت بازار
  3. جمع آوری احصایه و آمار از تصویر کلان زراعتی کشور به شمول مالداری،