اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: تهیه و تدارک بسته لوازم پروسس غذایی (Food Processing Kit)

mail-admin

د خپریدو نېټه

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک بسته لوازم پروسس غذایی (Food Processing Kit) را با شرکت لوژستیکی اسان وصل، دارنده جواز نمبر (36989)، به قیمت مجموعی مبلغ /1,698,339.6 یک میلیون ششصد نود هشت هزار سه صد سی و نو اعشاریه شش افغانی  اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت, آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل، افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

با احترام

محمد یاسر ناصری

رئیس پروژهCDRRP