مراحل استخدام مستفید شونده‌ها برای گلخانه‌ها

مراحل استخدام مستفید شوندهای گلخانه ها برای پروژه CBARD

معرفی پروژه به شورا ها و مشخص کردن تعداد پروژه ها و معرفی مستفید شونده از طرف شورا

معرفی مستفید شونده های واجد شرایط به کارمندان ساحوی پروژه

شریک ساختن معلومات مستفید شونده همراه با نمایندگی ریاست زراعت و مسولین ولایتی

انتخاب کردن تعداد مستفید شونده های واجد شرایط نظر به اصول پروژه و تهیه لستی مستفید شونده ها

خانه پوری فورم ها که شامل مشخصات مستفید شونده ها و تعهد شوراهای مربوطه بنا بر استفاده درست از پروژه

آمادگی برای تطبیق پروژه

تکمیل شدن پروژه و اخذ فورم تسلیمی از مستفید شونده