د ۱۴۰۰ ام کال د رسنیو شننه

عنوان

تاریخ

د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۰ تر ۱۲ زمری ۱۴۰۰
د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۷ تر ۱۰ زمری ۱۴۰۰
د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۵ تر ۰۷ زمری ۱۴۰۰
د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۲ تر ۲۴ چنګاښ ۱۴۰۰
د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۲ تر ۱۸ چنګاښ ۱۴۰۰
د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۵ تر ۰۸ چنګاښ ۱۴۰۰
د رسنیو د خپریدو شننه   ۲ تر ۵ چنګاښ ۱۴۰۰
د رسنیو د خپریدو شننه   ۳۰ غبرګولی تر ۲ چنګاښ ۱۴۰۰
د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۷ تر ۳۰ غبرګولی ۱۴۰۰
د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۷ تر ۱۸ غبرګولی ۱۴۰۰
د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۲ تر ۱۳ غبرګولی ۱۴۰۰
د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۹ تر ۱۰ غبرګولی ۱۴۰۰
د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۶ تر ۰۹ غبرګولی ۱۴۰۰
د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۲ تر ۰۳ غبرګولی ۱۴۰۰
د رسنیو د خپریدو شننه   ۳۰ غویی تر ۰۲ غبرګولی ۱۴۰۰
د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۷ تر ۲۹ غویی ۱۴۰۰
د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۴ تر ۲۵ غویی ۱۴۰۰
د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۹ تر ۲۰ غویی ۱۴۰۰
د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۱ تر ۱۲ غویی ۱۴۰۰
د رسنیو د خپریدو شننه   ۱ تر ۲ غویی ۱۴۰۰
د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۵ تر ۲۷ وری ۱۴۰۰
د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۸ تر ۱۹ وری ۱۴۰۰
د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۵ تر ۱۷ وری ۱۴۰۰
د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۱ تر ۱۵ وری ۱۴۰۰
د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۸ تر ۰۹ وری ۱۴۰۰
د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۴ تر ۰۷ وری ۱۴۰۰