شرایط دریافت قرضه از صندوق انکشاف زراعتی ADF

هر آن شخص حقوقی که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در سکتورهای رزاعت یا مالداری فعالیت داشته باشند میتوانند از صندوق انکشاف زراعت تحت شرایط زیر قرضه اخذ کنند:

  • دارنده جواز فعالیت از مراجع رسمی صدور جواز
  • داشتن حد اقل یک سال تجربه فعالیت
  • ضمانت به ارزش ۱۲۰٪ میلغ قرضه
  • ضمانت الی ۶.۸ میلیون افغانی میتواند قباله حرفی هم باشد و به مبالغ بالاتر قباله شرعی حتمی است
  • حد اقل مبلغ قرضه از صندوق انکشاف زراعتی ۳.۶ میلیون افغانی میباشد
  • حد اکثر قرضه از صندوق انکشاف زراعتی نظر به هدف اخذ قرضه سنجش میگردد

طی مراحل دریافت قرضه از صندوق انکشاف زراعتی قرار ذیل میباشد.

انواع خدمات صندوق انکشاف زراعتی

  • قرضه های اسلامی که در چهارچوب شریعت و مطابق قوانین اسلامی ارایه میگردد
  • قرضه های معمولی که به اساس قرارداد طرفین اجرا میگردد
  • قرضه بانو به خانم ها که شرایط سهل تر برای پیشرفت فعالیت های که توسط خانم ها اداره میگردد