ننګرهار کې د شفتالوو حاصلات ۴۰ سلنه زیاته شوې

ننګرهار کې د شفتالوو

ننګرهار کې د شفتالوو حاصلات ۴۰ سلنه زیاته شوې

Posted by Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock (MAIL) on Sunday, June 2, 2019

خبرونه

نور

د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ پیام