به صفحه انترنتی وزارت زراعت خوش آمدید

اخبار

بیشتر

داوطلبی

بیشتر

اعلان کاریابی

  •  ۲۱ بست رتبه هفت و هشت
    برای دریافت لایحه وظایف بست‌های لست شده در زیر لطفاً بالای نام بست کلیک نماید وزارت زراعت، آبیاری ومالداری ریاست منابع بشری آمریت استخدام بست های قابل اعلان رتبه هفتم و...
  •  بست رتبه 7 ....... آهنگر
    وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 7 آهنگر ریاست اداری را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید. بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از ذکور و اناث که تابعیت افغانی را داشته باشند، رسانیده میشود که فورم درخواستی برای...
بیشتر