سخنرانی کامل وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در کنفرانس پاسخ‌دهی به ملت

سخنرانی کامل نصیر احمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در کنفرانس پاسخ‌دهی به ملت.

سخنرانی کامل نصیر احمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در کنفرانس پاسخ‌دهی به ملت.

Posted by Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock (MAIL) on Monday, April 15, 2019

اخبار

بیشتر

اعلانات

بیشتر

داوطلبی

 • اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، لات (1) پروژه بازسازی کانال چینه هولان...
  اطلاعیه تصمیم اعطای...
 • اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، لات (1) پروژه اعمار سربندوکانال دوشمعه،...
  اطلاعیه تصمیم اعطای...
 • اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، لات (1) پروژه اعمار سربندوکانال جمنی، لات (2) پروژه اعمار ذخیره آب جذبی
  اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدین‌وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد: لات (1) پروژه اعمار سربندوکانال جمنی واقع قریه سید احمد خیل، ولسوالی احمد آباد ولایت پکتیا را با شماره تشخصیه MAIL/PD/NCB/W/130-01/98 به شرکت ساختمانی اکبرحسیب دارنده جواز نمبر (44136) واقع گولایی حصه اول خیرخانه، ناحیه 11 مرکز کابل، کابل را به قیمت مجموعی (2,046,305.70)دو میلیون و چهل شش هزار وسه صد و پنج اعشاریه هفت افغانی. لات (2) پروژه اعمار ذخیره آب جذبی برای تقویت کاریز کادری ولسوالی گردیز ولایت پکتیا را با شماره تشخصیه MAIL/PD/NCB/W/130-02/98 به شرکت ساختمانی خوست و شرکت ساختمانی برایت لایت (JV)دارنده جواز نمبر (D-20143)(31748) واقع عادل پلازا، خوست وسرک خاد ، کندهار، افغانستان را به قیمت مجموعی (10,795,043.08) ده میلیون و هفت صد و نود پنج هزار و چهل و سه اعشاریه صفر هشت افغانی. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم ، کابل افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.
بیشتر

پیام وزیر