قوانین، مقرره ها، اساسنامه ها وطرزالعمل های زراعتی افغانستان

 1. طرز العمل فعالیت موسسات غیر دولتی در سکتور زراعت - شرح انگلیسی
 2. طرزالعمل جدید توزیع نهالها و بته های زینتی
 3. قانون تنظیم امورزمینداری
 4. مقررۀ عمران وآبادی زمین های بکروبایر
 5. قانون محیط زیست
 6. مقررۀ استفاده ازآب درزراعت
 7. قانون آب
 8. اساسنامۀانجمن انکشاف باغداران افغانستان
 9. اساسنامۀ شرکت سهامی نمایشگاه های زراعتی
 10. مقررۀ انستیتیوت تحقیقات زراعتی وکدر علمی
 11. اساسنامۀ مؤسسۀ ملی کریدت زراعتی افغانستان
 12. دیتابس قوانین زراعتی
 13. قانون حفاظۀ نباتات
 14. مقررۀ تورید، توزیع واستعمال ادویه جات ضدآفات وامراض نباتی
 15. قانون تخمهای اصلاح شده بذری
 16. قانون سرمایه گذاری خصوصی
 17. طرزالعمل ایجادپروژه های زراعتی افغانستان
 18. قانون علفچرها
 19. طرزالعمل ونحوۀ فعالیت سال 1389 ریاست میکانیزۀ زراعتی
 20. نورم استندردطرفیت روغنیات وسایط وماشین آلات زراعتی
 21. عقدپروتوکول اجاره وسایط وماشین آلات زراعتی
 22. لایحۀ اجرت وسایط وماشین آلات زراعتی
 23. لایحۀ مؤثریت روغنیات وسایط وماشین آلات زراعتی
 24. اساسنامۀ نمونوی کوپراتیفهای ابتدائی زراعتی ومالداری
 25. طرزالعمل تأسیس وثبت کوپراتیفهای ابتدائی زراعتی ومالداری
 26. طرزالعمل ثبت مجددکوپراتیفهای ابتدائی زراعتی ومالداری
 27. قانون کوپراتیف ها
 28. اساسنامه اتحادیۀ ملی مرکزی کوپراتیف های زراعتی
 29. اساسنامۀنمونوی کوپراتیفهای ثانوی زراعتی ولسوالی
 30. طرزالعمل تآسیس وثبت کوپراتیفهای ثانوی ولسوالی ها
 31. طرزالعمل ثبت مجددکوپراتیفهای ثانوی ولسوالیها
 32. مقررۀ ادارۀ انکشاف کوپراتیفهای زراعتی
 33. مقررۀ کنترول کیفیت تولید، تورید وصدور محصولات زراعتی (حیوانی ونباتی)
 34. مقررۀ ذخایر احتیاطی غله جات ونباتات ریشه دار
 35. قانون کنترول کیفیت وموادغذائی
 36. طرزالعمل تورید کودکیمیاوی
 37. قانون کار
 38. قانون کارکنان خدمات ملکی
 39. مجموعۀ اسنادتقنینی وپالیسی های رهنمودی منابع بشری وخدمات ملکی
 40. قانون جنگلات
 41. مقررۀ حمایت از حیوانات اهلی ووحشی
 42. قانون تنیم وبهره برداری نباتات طبی
 43. مقررۀ تحفظ جبه زار ها
 44. طرزالعمل مؤقت ساحات حفاظت شده
 45. مقررة انواع حیوانات محافظت شده وتجارت حیات وحش
 46. طرزالعمل توزیع نهال برای اشخاص، مؤسسات وادارات دولتی